Taisyklės

                                             MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖS                    

                                                             I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1.  Mėgėjų  žvejybos  vidaus vandenyse taisyklės  (toliau - Taisyklės)  nustato  mėgėjų žvejybos objektus, įrankius,   būdus, režimą,  mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja  kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.

    2.  Taisyklės  netaikomos mėgėjų žvejybai  Baltijos   jūroje, privačiuose  tvenkiniuose  ir kūdrose. Mėgėjų  žvejybai   kituose privačiuose  vandens  telkiniuose Taisyklės taikomos tiek,   kiek nurodyta  Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės   ir fizinių  ar  juridinių asmenų nuosavybės teise   priklausančiuose žuvininkystės   vidaus  vandens  telkiniuose  tvarkos     apraše, patvirtintame  Lietuvos  Respublikos aplinkos ministro  2012   m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-771 (Žin., 2012, Nr. 113-5748).

    3.  Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek,   kiek tai  nurodyta  limituotą  žvejybą  reglamentuojančiuose    teisės aktuose. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja  ir šių  teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai   ir tvarkymo planai.

                                                                        II. SĄVOKOS   

    4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

    4.1. bučiukas vėžiams gaudyti - ne ilgesnė kaip 100 cm ir  ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;

    4.2. viena žvejyba - mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba  nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

    4.3. žvejo mėgėjo bilietas - mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam   asmeniui  suteikiama  teisė  žvejoti    valstybiniuose žuvininkystės   vandens  telkiniuose,  kurie  nenaudojami    kaip žvejybos  plotai  ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama   pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

    4.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-658 (nuo 2015 m. rugsėjo 23 d.) (TAR, 2015-09-22, 2015-14048) redakcija

    žvejo  mėgėjo  kortelė  -  mėgėjų  žvejybos  leidimas, kuriuo suteikiama  teisė  žvejoti  jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.

    5.  Kitos  šiose Taisyklėse vartojamos  sąvokos   suprantamos taip,  kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų   žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos  žuvininkystės  įstatyme (Žin., 2000,  Nr.   56-1648; 2004,  Nr.  73-2527)  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos   teisės aktuose.

III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS   

    6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. D1-700 (nuo 2015 m. spalio 9 d.) (TAR, 2015-10-08, 2015-14919) redakcija

    Vienu  metu  galima  naudoti  ne  daugiau  kaip 5 bučiukus ar samtelius  vėžiams  gaudyti  ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas  iš  vandens transporto priemonės, vienas žvejys vienu metu  gali  naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai  žvejojama  iš  inkaru  ar  kitomis  priemonėmis  sustabdytos  vandens   transporto  priemonės.  Bendras  vienu  metu  naudojamų kabliukų  skaičius  negali  viršyti  6  vienetų,  išskyrus stintų žvejybą,  kur  bendras  kabliukų  skaičius  gali būti 12 vienetų. Gaudant  stintas  ne  nuo  ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys, išskyrus  plekšnes,  nedelsiant  paleidžiamos  į  tą patį vandens telkinį.   Dvišakis   ar   trišakis   kabliukas  laikomas  vienu. Rainuotųjų  ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas,  šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais,    tačiau   tokios   žvejybos   metu   visi   sugauti plačiažnypliai,   siauražnypliai   vėžiai   ar  žuvys  turi  būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

    7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. D1-700 (nuo 2015 m. spalio 9 d.) (TAR, 2015-10-08, 2015-14919) redakcija

    Vienos  žvejybos  metu  leidžiama  sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip  2  vienetus  salačių,  ūsorių,  3 vienetus lydekų, ungurių, margųjų  upėtakių,  kiršlių,  ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali  viršyti  5  vienetų),  ne  daugiau  kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus  rainuotuosius  ir  žymėtuosius  vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte  nenurodytų  leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti  5  kg, o Kuršių mariose - 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio  ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame  punkte  nustatytą  normą.  Kiekvienas  asmuo,  užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų  asmenų  laimikio,  į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių  Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433   "Dėl   Invazinių   Lietuvoje   organizmų   rūšių  sąrašo patvirtinimo   ir   dėl   kai  kurių  aplinkos  ministro  įsakymų pripažinimo   netekusiais   galios"  (toliau  -  Invazinių  rūšių sąrašas),   ir   žuvys,  kurios  sugautos  gyvybingos  nedelsiant paleidžiamos  atgal į vandens telkinį. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojant jų laisvą judėjimą vandens telkinyje, įskaitomos į laimikį. Už visas laimikyje esančias žuvis, sugautas pažeidžiant   mėgėjų  žvejybą  reglamentuojančius  teisės  aktus, nepriklausomai  nuo  jų  gyvybingumo, skaičiuojama žala, padaryta žuvų ištekliams.

    8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. D1-700 (nuo 2015 m. spalio 9 d.) (TAR, 2015-10-08, 2015-14919) redakcija

    Leidžiama  gaudyti  masalui  žuveles  ir  uodo trūklio lervas vienu  tinkliniu  samteliu  masalui  gaudyti, kurio skersmuo - ne didesnis  kaip  1 metras, tinklo akutės - ne didesnės kaip 10 mm. Vienos  žvejybos  metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip  30  vienetų  karosų,  kuojų,  ešerių  ir  kitų  rūšių  žuvų jauniklių,   išskyrus   plėšriąsias  žuvis,  Taisyklių  12.1-12.3 papunkčiuose  išvardintas  žuvis, į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą,  patvirtintą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 kovo  31 d. įsakymu Nr. 84 "Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo", įrašytas žuvis. Vandens telkiniuose kurie naudojami kaip žvejybos  plotai,  uodo  trūklio  lervas leidžiama gaudyti tik su žvejybos  ploto  naudotojo  sutikimu,  turint  jo  išduotą mėgėjų žvejybos  leidimą,  kuriame  nurodyta  teisė gaudyti uodo trūklio

    9.  Mėgėjų  žvejybos  varžybų  metu  gali  būti   nesilaikoma Taisyklių  7 punkte nurodytų apribojimų ir 11.1 punkte  nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:

    9.1.  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministerijos   regiono aplinkos  apsaugos  departamento  (toliau  -  regiono    aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys - valstybiniuose vandens telkiniuose, į  kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;

    9.2.  žvejybos  ploto  naudotojo  -  valstybiniuose   vandens telkiniuose,  į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos  plotą. Žvejybos  ploto  naudotojas žvejybos sąlygas turi  suderinti   su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;

    9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.

    10. Draudžiama veikla:

    10.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. D1-700 (nuo 2015 m. spalio 9 d.) (TAR, 2015-10-08, 2015-14919) redakcija

    žvejoti   naudojant   elektros   energiją,   nuodingąsias  ar sprogstamąsias  medžiagas,  šaunamuosius  ar pneumatinius ginklus (išskyrus  povandeninės  žūklės  šautuvus),  akvalangus bei kitus autonominius  kvėpavimo  prietaisus,  šaudyti  žuvis povandeninei žūklei  skirtais  šautuvais  iš  valties,  braidant  ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis gaudoma ar  sugaunama  kabliuku  ar  kabliu  už  bet  kurios kūno dalies, išskyrus  galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių, naudojant ne  mėgėjų žvejybos įrankius ar juos išimant iš vandens telkinių, nesilaikant  10.3 papunkčio reikalavimų, vietose, kuriose žvejoti draudžiama ar tuo metu draudžiama, įrankiais ar masalais, kuriais tuo  metu  toje  vietoje  žvejoti  draudžiama ar nustatyta tvarka neįgijus   teisės   žvejoti   tokiais   įrankiais   ir  masalais, pažeidžiant  Taisyklių 12.1, 12.2 ir 12.4 papunkčių reikalavimus, žvejoti   kiršlius,   marguosius   upėtakius,   šlakius,  lašišas natūralios  kilmės  masalais,  bučiukais  ar  samteliais  vėžiams gaudyti  kitų  rūšių  žuvis  nei  siauražnypliai, plačiažnypliai, žymėtieji  ir  rainuotieji  vėžiai, (toliau - draudžiami žvejybos būdai);

    10.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. D1-596 (nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d.) (TAR, 2015-08-07, 2015-12133) redakcija

    laikyti  ar  gabenti  žeberklus,  ūdas  ir ne mėgėjų žvejybos įrankius   (toliau  -  draudžiami  žvejybos  įrankiai),  išskyrus atvejus,  kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai ar mokslo ir mokymo tikslais;

    10.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. D1-596 (nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d.) (TAR, 2015-08-07, 2015-12133) redakcija

    išimti   iš  vandens  telkinių  ūdas,  tinklinius  ne  mėgėjų žvejybos  įrankius  ir  žuvis  iš  jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje,  patvirtintoje  Lietuvos  Respublikos aplinkos ministro 2005  m.  liepos  29  d.  įsakymu  Nr.  D1-383 (toliau - Žvejybos įrankių  ženklinimo  taisyklės),  draudžiamus  žvejybos įrankius, neišimdami  jų  iš  vandens,  privalo  pranešti apie tai aplinkos apsaugos  valstybinės  kontrolės pareigūnams Valstybinės aplinkos apsaugos   tarnybos  Informacijos  priėmimo  ir  valdymo  centrui telefonu  8(5)  273  2995  arba bendruoju pagalbos centro numeriu 112;

    10.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. D1-596 (nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d.) (TAR, 2015-08-07, 2015-12133) redakcija

    naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą ir Taisyklių 12.1-12.3 punktuose išvardintas žuvis;

    10.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-490 (nuo 2014 m. birželio 4 d.) (TAR, 2014-06-03, 2014-06051) redakcija

    vykdyti  povandeninę  žūklę  neturint  žūklės vietoje ryškiai matomo  plūduro,  naudoti  kitų  nei  unguriai  žuvų povandeninei žūklei dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius;

    10.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. D1-156 (nuo 2013 m. kovo 1 d.) (Žin., 2013, Nr. 22-1111) redakcija

    būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos   įrankiais,   jei  tuose  vandens  telkiniuose  žvejyba draudžiama  ar  tuo  metu draudžiama, ar neturint mėgėjų žvejybos leidimo,  suteikiančio  teisę  žvejoti  tame vandens telkinyje ar nemokamos  žvejybos  teisės, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais  šautuvais  vandens  telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama;

    10.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. D1-156 (nuo 2013 m. kovo 1 d.) (Žin., 2013, Nr. 22-1111) redakcija

    prekiauti  mėgėjų žvejybos būdu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais;

    10.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-260 (nuo 2013 m. balandžio 21 d.) (Žin., 2013, Nr. 41-2016) ir 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-485 (nuo 2013 m. liepos 6 d.) (Žin., 2013, Nr. 72-3612) redakcija

    būti  vandens  telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus  žmonių  gyvybei  ar  sveikatai,  susidarius  plonai ledo dangai  ar  Lietuvos  hidrometeorologijos  tarnybai prie Aplinkos ministerijos  paskelbus  apie  ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.

    11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-485 (nuo 2013 m. liepos 6 d.) (Žin., 2013, Nr. 72-3612) redakcija

    Draudžiama žvejoti:

    11.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-563 (nuo 2014 m. birželio 27 d.) (TAR, 2014-06-26, 2014-09168) redakcija

    be  mėgėjų  žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens  telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę.  Liepos  6  d.  ir  rugpjūčio 15 d. visuose valstybiniuose vandens  telkiniuose,  kuriuose  mėgėjų  žvejyba  nedraudžiama ir kuriuose  neorganizuojama  limituota  žvejyba,  ir  Nemuno deltos regioninio  parko  vandens  telkiniuose,  kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;

    11.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

    11.3.  naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių   pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;

    11.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. D1-596 (nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d.) (TAR, 2015-08-07, 2015-12133) redakcija

    plačiažnyplius   ir  siauražnyplius  vėžius  kitais  žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti. Šiais  įrankiais  sugautos  visų rūšių žuvys turi būti nedelsiant paleistos atgal į tą patį vandens telkinį;

    11.5. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-14 (nuo 2015 m. sausio 10 d.) (TAR, 2015-01-09, 2015-00409)

    11.6. salačius naudojant daugiau kaip du masalus;

    11.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-490 (nuo 2014 m. birželio 4 d.) (TAR, 2014-06-03, 2014-06051) redakcija

    arčiau  kaip  10  m  atstumu  nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis   nustatyta   tvarka  pažymėtų  tinklinių  ne  mėgėjų žvejybos įrankių;

    11.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-689 (nuo 2014 m. rugpjūčio 30 d.) (TAR, 2014-08-29, 2014-11468) redakcija

    žuvų  praplaukimo  takuose  (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti  per  užtvanką)  ir  arčiau  kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);

    11.9. ant ledo neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų galima  įlūžus  išlipti  ant ledo, -  dviejų  lanksčia   jungtimi sujungtų smaigų;

    11.10.  nuo  balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m   zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;

    11.11. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-14 (nuo 2015 m. sausio 10 d.) (TAR, 2015-01-09, 2015-00409)

    11.12.  nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje  nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo  žiočių iki  Babtų  tilto  tamsiuoju paros metu nuo  saulės  laidos   iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);

    11.13. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;

    11.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-490 (nuo 2014 m. birželio 4 d.) (TAR, 2014-06-03, 2014-06051) ir 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-658 (nuo 2015 m. rugsėjo 23 d.) (TAR, 2015-09-22, 2015-14048) redakcija

    nuo  rugsėjo  16  d.  iki  spalio  15  d.  taisyklių 5 priede nurodytuose upių ruožuose;

    11.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-490 (nuo 2014 m. birželio 4 d.) (TAR, 2014-06-03, 2014-06051) redakcija

    nuo  spalio  1  d.  iki  gruodžio  31  d.  Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

    11.16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-490 (nuo 2014 m. birželio 4 d.) (TAR, 2014-06-03, 2014-06051) redakcija

    nuo  rugsėjo  16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar   neturint   nemokamos  žvejybos  teisės  Taisyklių  3  priede nurodytuose  upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

    11.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-490 (nuo 2014 m. birželio 4 d.) (TAR, 2014-06-03, 2014-06051) redakcija

    nuo  spalio  16  d.  iki  gruodžio  31  d. Taisyklių 4 priede nurodytuose  upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

    11.18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-490 (nuo 2014 m. birželio 4 d.) (TAR, 2014-06-03, 2014-06051) ir 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-689 (nuo 2014 m. rugpjūčio 30 d.) (TAR, 2014-08-29, 2014-11468) redakcija

    nuo  rugsėjo  16  d.  iki  spalio 15 d. nuo saulės laidos iki saulės  patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje) Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose;

    11.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-658 (nuo 2015 m. rugsėjo 23 d.) (TAR, 2015-09-22, 2015-14048) redakcija

    nuo  liepos  1  d.  iki  lapkričio  1  d.  taisyklių 6 priede nurodytuose upių ruožuose;

    11.20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-658 (nuo 2015 m. rugsėjo 23 d.) (TAR, 2015-09-22, 2015-14048) redakcija

    nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 31 d. Neryje nuo Šilo g. tilto iki   Valakupių  tilto  Vilniaus  mieste  naudojant  įrankius  ir masalus, skirtus plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai (išskyrus žvejybą masalui naudojant slieką arba žuvies gabalėlį);

    11.21. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu).

    12. Draudžiama gaudyti:

    12.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. D1-596 (nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d.) (TAR, 2015-08-07, 2015-12133) redakcija

    šių rūšių žuvis:

    12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);

    12.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);

    12.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);

    12.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri);

    12.1.5. nėgių vingilius;

    12.1.6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);

    12.1.7.  kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos  Respublikos saugomų  gyvūnų,  augalų  ir  grybų  rūšių  sąrašą,   patvirtintą Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro 2003 m. spalio  13   d. įsakymu  Nr.  504, įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;

    12.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:

    12.2.1. lašišas (Salmo salar);

    12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);

    12.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);

    12.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);

    12.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-490 (nuo 2014 m. birželio 4 d.) (TAR, 2014-06-03, 2014-06051) redakcija

    mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio  pradžios  iki  uodegos  peleko  galo, vėžiai - nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

    12.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

    12.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

    12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

    12.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;

    12.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;

    12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;

    12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;

    12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;

    12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;

    12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

    12.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;

    12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;

    12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

    12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;

    12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;

    12.3.17.  Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis)  40 cm;

    12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;

    12.3.19.  siauražnyplius  vėžius (Astacus leptodactylus)   10 cm;

    12.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

    12.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki  balandžio 20 d.;

    12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

    12.4.3.  salačius  (Aspius  aspius) nuo balandžio 1  d.   iki gegužės 15 d.;

    12.4.4.  kiršlius  (Thymallus thymallus) nuo kovo 1  d.   iki gegužės 15 d.;

    12.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo  spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

    12.4.6.  sykus  (Coregonus  lavaretus) nuo spalio 1  d.   iki gruodžio 31 d.;

    12.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio  15 d.;

    12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;

    12.4.9. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

    12.4.10.  karšius  (Abramis brama) nuo balandžio 20  d.   iki gegužės  20  d.  Nemuno  deltos  regioninio  parko   teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;

    12.4.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. D1-596 (nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d.) (TAR, 2015-08-07, 2015-12133) redakcija

    šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.

    13.  Pagautos  žuvys  ir vėžiai, mažesni negu  nustatyta 12 punkte,  ir  žuvys,  kurias  draudžiama  gaudyti  ar  tuo    metu draudžiama  gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

    14.  Visi  11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja   ir pirmąją,  ir  paskutiniąją nurodyto termino dieną.  Kai   pirmoji draudimo  diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė,   draudimas įsigalioja  kitą  dieną po savaitgalio ar  valstybinės   šventės. Draudimas negalioja  paskutiniąją  draudimo dieną, jei  ji   yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

    15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. D1-596 (nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d.) (TAR, 2015-08-07, 2015-12133) redakcija

    Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:

    15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens teliniuose:

Eil. nr.Vandens telkinio pavadinimasSavivaldybėPlotasPastabos
1.AlaušasUtenos1071,8
2.AsvejaMolėtų, Švenčionių978,2Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingiu iki Žingių tilto.
3.Didžiulis (Daugų)Alytaus912,7
4.DrūkšiaiZarasų3204,9Lietuvos respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
5.SiesartisMolėtų503,6
6.VištytisVilkaviškioLietuvos respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
7.Elektrėnų mariosElektrėnų1389,6

    15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.

    16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į  kuriuos jiems  išduoti  leidimai  naudoti žvejybos  plotą,  gali   leisti povandeninę  žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo  sąlygas, jei  šie  valstybiniai  vandens telkiniai nepatenka  į   Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  nutarimais patvirtintuose   valstybinių parkų  ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio  funkcinio prioriteto zonas.

                                                                  IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-485 (nuo 2013 m. liepos 6 d.) (Žin., 2013, Nr. 72-3612) redakcija

    Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:

    17.1.  žvejodami  turėti ir pareikalavus  aplinkos   apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams,   kitiems  pareigūnams,  kurie  pagal     įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos  valstybinę kontrolę,  pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio  mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame  vandens telkinyje,  ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens   tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

    17.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-658 (nuo 2015 m. rugsėjo 23 d.) (TAR, 2015-09-22, 2015-14048) redakcija

    užtikrinti  švarą  žvejybos  vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat  keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės):

    17.2.1.  prieš  pradėdami  žvejybą ir  žvejybos  metu   visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;

    17.2.2.  pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines  atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

    17.3.  sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai   pranešti Aplinkos  ministerijos  regiono aplinkos apsaugos   departamentui arba  Žuvininkystės  tarnybai  prie  Žemės  ūkio    ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas,  žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo  numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, - nurodomas  žuvies svoris,  ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo),  lytis ir  pridedamas  ženklas.  Taip  pat  nurodoma  kita   informacija (pastebėti  mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai   ar kt.).

    18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-485 (nuo 2013 m. liepos 6 d.) (Žin., 2013, Nr. 72-3612) redakcija

           Asmenys,  pažeidę  Taisykles,  privalo  atlyginti  žalą  žuvų ištekliams,   apskaičiuotą  vadovaujantis  Padarytos  žalos  žuvų ištekliams  apskaičiavimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos  aplinkos  ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).

    19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-485 (nuo 2013 m. liepos 6 d.) (Žin., 2013, Nr. 72-3612) redakcija

    Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius  iki  jų  savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos   apsaugos  valstybinės  kontrolės  pareigūnai  ar  kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.